Úřední deska

Zápis č. 1/22

Z á p i s   č. 1/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Eš konaného dne 15.2.2022.

Přítomni: Salač T., Novák S., Gabriel J., Získal T., Poduška R., Antušek J., Steinochrová Z.

Program: 1) RO č. 1/22

                 2) Dotace POV

                 3) Žádost obce Kámen o dar na MŠ

                 4) Dar obyvatelům

                 5) Most u Fořťáku

                 6) Změna katastrální hranice

                 7) Žádost LADA

 

Ověřovatelé zápisu: Novák S., Získal T.

 

1) Účetní předložila zastupitelstvu návrh RO č. 1 (prodej dřeva + náklady).

Zastupitelé návrh schválili ve výši 186 500,-.

Usnesení č. 1/22: schválení RO č. 1/22

Hlasování: pro 6

 

2) Zastupitelé rozhodli o požádání dotace z POV na rok 2022. V roce 2021 nebylo možné dotaci vyčerpat, proto se o ni bude žádat v roce letošním.

 

3) Obec Kámen požádala o poskytnutí daru na provoz MŠ.

Zastupitelé schválili poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč.

Usnesení č. 2/22: poskytnutí daru obci Kámen

Hlasování: pro 6

 

4) Protože nové znění vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad není počítáno s osvobozením některých skupin obyvatel, rozhodlo zastupitelstvo o kompenzaci poplatku formou daru pro obyvatele ve věku 0 – 15 a 65+.

Usnesení č. 3/22: poskytnutí daru na kompenzaci popl za kom. odpad

Hlasování: pro 6

 

5) Zastupitelé projednali havarijní stav mostu u Fořťáku. Pověřili starostu k zajištění projektové dokumentace na jeho opravu, popř. podání žádosti na dotaci na jeho opravu.

 

6) Starosta předložil zastupitelům změnu katastrální hranice obce. Zastupitelé se změnou souhlasí.

 

7) Sdružení LADA pořádalo o poskytnutí daru na činnost v roce 2022. Zastupitelé souhlasí s poskytnutím daru ve výši 2 000,- Kč.

Usnesení č. 4/22: poskytnutí daru LADA

Hlasování: pro 6