Úřední deska

Zápis č. 1/23

Z á p I s    č. 1/2023

Ze zasedání Zastupitelstva obce Eš, konaného dne 17.1.2023 v budově obecního úřadu.

Přítomni: 6 zastupitelů , T. Matouš omluven

                  host – p. Hájková

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Program: 1) Inventury

                  2) Kulturní komise

                  3) Dotace POV

                  4) Rezignace místostarostky

 

1) Zastupiteltsvo schválilo provedené inventury. Nebyly zjištěny inventurní rozdíly.

Usnesení č. 1/23: schválení inventur

Hlasování: pro 6

 

2) Místostarostka předložila kalendář a kalkulaci nákladů pro kulturní akce v roce 2023.

Komise vypracovala plán na akce v průběhu celého roku – jedná se o cca 10 akcí.

Propočítané a předpokládané náklady činí 18 500,- Kč

Usnesení č. 2/23: schválení rozpočtu pro kulturní komisi

Hlasování: pro 6

 

3) Starosta požádal zastupitele o předložení návrhů na čerpání dotace POV 300 000,- Kč pro letošní rok. Zastupitelé rozhodli použít 150 000,- na úpravu dětského hřiště a 150 000,- Kč na rekonstrukci schodů u rybníka.

Usnesení č. 3/23: schválení použití dotace

Hlasování:  pro 6

 

4) Místostarostka Zuzana Blackburn podala rezignaci na svou funkci. Zastupitelé tuto rezignaci přijali. Místostarostka končí ve funkci ke dni 17.1.2023

Usnesení č. 4/23: přijetí rezignace místostarostky

Hlasování: pro 6

 

 

 

                          

 

Zapsala: Steinochrová                                                 Ověřili:       Novák S.

 

 

                                                                                                            Salač J.