Úřední deska

Zápis č.2

Z á p i s  č. 2/2023

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Eš konané dne 14.3.2023 v budově Obecního úřadu Eš

 

Přítomno: 6 zastupitelů – zastupitelstvo je usnášení schopné

 

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Matouš T. a Novák S.

 

Program: 1) Pacht pozemků

                  2) Cenová nabídka na most

                  3) RO č. 1

                  4) Dar LADA

                  5) Centrum zdravotně postižených

                  6) Úklid obce

                  7) Stav lesů

                  8) Doplnění FV

                 

1) Byla předložena jedna nabídka panem Gabrielem a panem Salačem na společný pacht.

Nabídková cena – 4 000,- Kč/ha.

Usnesení č. 5/23: schválení pachtu

Hlasování: pro 5, zdržel se Salač T.

 

2) Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na projektovou dokumentaci na opravu mostu

Cca 300 000,- Kč

Usnesení č. 6/23: schválení cenové nabídky

Hlasování: pro 6

 

3) Předseda FV předložil ke schválení RO č. 1 188 600,- Kč

Usnesení č. 7/23: schválení RO

Hlasování: pro 6

 

4) Zastupitelé projednali a schválili dar pro sdružení LADA ve výši 4 000,- Kč

Usnesení č. 8/23: schválení daru

Hlasování: pro 6

 

5) Zastupitelé rozhodli neposkytnout příspěvek Centru zdravotně postižených Pelhřimov.

Usnesení č. 9/23. neposkytnutí příspěvku

Hlasování: pro 6

 

6) Brigáda na úklid obce se bude konat dne 1.4.2023 v 9.00 na návsi.

 

7) V letošním roce bude provedena výsadba v obecních lesích.

 

8) Finanční výbor doplnil místostarosta Radek Poduška.

Usnesení č. 10/23: doplnění FV

Hlasování: pro 5, p. Poduška se zdržel

 

 

 

Zapsala: Steinochrová                                              Ověřili: Matouš T.

 

 

                                                                                                   Novák S.