Úřední deska

Zápis č. 6/2022

Z á p i s     č. 6/2022

 

ze zasedání zastupitelstva obce Eš konaného dne 20.9.2022 v budově OÚ Eš.

 

Přítomni: Salač T., Gabriel J., Poduška R., Novák S., Získal T., Antušek J.,

 

Přítomna nadpoloviční většina, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Program: 1) Dohoda o změně obecní hranice

                  2) Schválení výsledku průzkumu trhu na akci: „Herní prvek v obci Eš“

                  3) Schválení platby za „Herní prvek v obci Eš“

                  4) Schválení výsledku výběrového řízení na akci: „Oprava místní komunikace 6c v Eši“

                 5) Vyjádření k seznamu místního a pomístního názvosloví

                 

 

1) Zastupitelsvo schválilo dohodu o změně katastrální hranice s obcí Kámen

Usnesení č. 15/22

Hlasování: pro 6

 

2) Zastupitelé Obce Eš schvaluje výsledek průzkumu trhu na akci: „Herní prvek v obci Eš“ kdy nejnižší cenovou nabídku podala firma MONOTREND s.r.o., Jamné 34, 666 01 Tišnov,

 Ičo: 29320313 v ceně 416 685,00 vč. DPH

Usnesení č. 16/22

Hlasování: pro 6

 

3) Zastupitelé schválili platbu za herní prvek

Usnesení č. 17/22

Hlasování: pro 6

 

4) Zastupitelstvo obce Eš schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Oprava místní komunikace 6c v Eši“ kdy nejnižší cenovou nabídku podala firma SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpený závod Dopravní stavby VÝCHOD, k Silu 1143, 393 01 Pelhřimov IČO: 48035599 v ceně 1 766 126,07Kč vč. DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

Usnesení č. 18/22

Hlasování: pro 6

5) Zastupitelé obce souhlasí s místním názvoslovím

Hlasování: pro 6

 

Zapsal: Salač                                                 Ověřili: Novák S.    Získal T.