Úřední deska

zápis ze zasedání zastupitelstva

Z á p i s     č. 5/2022

 

ze zasedání zastupitelstva obce Eš konaného dne 21.6.2022 v budově OÚ Eš.

 

Přítomni: Salač T., Gabriel J., Poduška R., Novák S., Získal T., Antušek J.,

 

Přítomna nadpoloviční většina, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Program: 1) Obecní pouť

                

 

1) Obecní zastupitelstvo se dohodlo na konání obecní poutě dne 23.7.2022

 

 

Zapsal: Salač                                                        Ověřili:  Novák S.    Gabriel J.